BSO

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en/of tijdens schoolvakanties. De BSO is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen. Meestal geven scholen dit uit handen en wordt de buitenschoolse opvang geregeld door een kinderopvangorganisatie.


afbeelding van bso

Communicatie

Naarmate uw kinderen ouder worden groeit hun zelfstandigheid. U brengt uw kinderen niet meer weg, en soms komen ze ook zelf naar huis. Het gevolg is dat er steeds minder overleg is met de groepsleiding van de BSO. Toch is dit contact nog steeds belangrijk. Voor u is het interessant om te weten hoe uw kind zich in zijn vrije tijd ontwikkelt. Voor de groepsleiding is het belangrijk te weten hoe het kind zich buiten de BSO gedraagt.

Als de BSO-leiding de ouder dus niet meer spreekt bij het ophalen of brengen, zal dit contact op een andere manier moeten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van tien minutengesprekken. Ook komt het voor dat er telefonisch overlegd wordt of dat er één keer per maand een informele bijeenkomst wordt georganiseerd met een groepje ouders.

 

Kwaliteit

De meeste ouders kiezen voor een BSO, die de opvang regelt van de basisschool waar de kinderen naar toe gaan. Kinderen kunnen dan vaak met hun eigen vriendjes naar de BSO gaan. Deze BSO's, die door de school zijn geselecteerd, zullen altijd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  (link verwijst u door naar het Landelijk Register Kinderopvang) staan.

Wilt u uw kind naar een BSO laten gaan, die niet door de school is geselecteerd, ga dan van tevoren na hoe het vervoer naar en van school is geregeld. Check ook of deze BSO wel geregistreerd is in het LRK. Daar kunt u ook het Inspectierapport van de GGD bekijken en zien hoe de GGD de opvangorganisatie beoordeelt. Besef bij uw beslissing ook dat u alleen voor een geregistreerde BSO kinderopvangtoeslag krijgt.

Pedagogisch beleid

Een BSO is anders georganiseerd dan een kinderdagverblijf. Terwijl bij de crèches de nadruk ligt op het bieden van warmte en veiligheid, spelen er bij BSO's ook andere thema's een rol, zoals de vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid en inspraak van de kinderen. Daarnaast gelden er regels over het luisteren, respect hebben voor elkaar, het spelen (niet alleen gamen of tv kijken) en dergelijke. Dit alles, en ook de manier waarop de leiding van de BSO de kinderen corrigeert en beloont, is vastgelegd in het pedagogisch beleid.

Verzorging

Op de BSO speelt verzorging een andere rol dan op het kinderdagverblijf, maar ook de BSO heeft regels over hygiëne, het eten (hartig en zoet beleg, gelimiteerd aantal boterhammen) en hoe er wordt omgegaan met allergieën, traktaties, tussendoortjes en dergelijke.

  • Lees meer informatie over kwaliteit (link verwijst u door naar meer informatie over de kwaliteitseisen van een kinderopvan) en de inspectie daarvan.
  • Of lees de vragen en antwoorden over het pedagogisch beleid (link verwijst u door naar meer informatie over het pedagogisch beleid) of verzorging (link verwijst u door naar meer informatie over verzorging).

Veiligheid

Als kinderen groter worden, worden ze zelfstandiger en gaan ze hun grenzen verkennen. Dit betekent dat de BSO-leiding de kinderen goed in de gaten houdt bij het vervoer van school naar de opvang en tijdens het buitenspelen. Ook tijdens uitstapjes is het belangrijk dat het vervoer veilig is geregeld en er op alle kinderen wordt gelet.

Als uw kind groter wordt, dan wil uw kind vaker met vriendjes of vriendinnetjes afspreken. De BSO heeft daar regels voor. Deze regels kunnen per BSO verschillen. Bij sommige BSO’s mag een vriendje komen spelen. Als uw kind bij een vriendje thuis gaat spelen, mag dat alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. De BSO zal dit eerst met u bespreken.

Personeel

Het is belangrijk dat u de medewerkers van een buitenschoolse opvang kunt vertrouwen. Daarom worden zij, net als alle andere medewerkers in de kinderopvang, voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening). BSO's hoeven echter niet aan het vierogenprincipe te doen. Zo wordt het risico op misbruik in de buitenschoolse opvang lager ingeschat, omdat daar geen slaapplekken en minder verzorgingsmomenten zijn.

Huisvesting

Ook de huisvesting van een BSO dient veilig te zijn. Het gaat hierbij zowel om de ruimtes binnen, waar kinderen kunnen komen, als de buitenruimte. Hiervoor zijn risicomonitors opgesteld. Een buitenschoolse opvang is verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren.   Als deze risico-inventarisatie is gedaan, kan de organisatie worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarna controleert de GGD of de risico-inventarisatie jaarlijks wordt uitgevoerd.

Gezondheid

Voor een BSO gelden precies dezelfde regels als een kinderdagverblijf. Wilt u meer informatie over ziekte, medicijnenbeleid, allergieën en voeding, kijk bij het gezondheid (link verwijst u door naar meer informatie over gezondheid).

  • Lees welke vragen andere ouders hebben en welke eerdere uitspraken hierover zijn gedaan bij veiligheid (link verwijst u door naar meer informatie over veiligheid), personeel (link verwijst u door naar meer informatie over personeel) en huisvesting (link verwijst u door naar meer informatie over huisvesting).

Contract en geldzaken

De overeenkomst

Als ouder gaat u een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aan met de kinderopvangorganisatie. Leg de afspraken voor de duidelijkheid schriftelijk vast.

Openingstijden

Buitenschoolse opvang sluit meestal aan op de schooltijden van uw kind. De meeste BSO’s zijn open tot 18.30 uur. Kijk uw contract na, om te kijken welke uren de BSO in rekening brengt.

Soms kan een kind ook al voor schooltijd terecht bij de BSO. De voorschoolse opvang begint vaak al om 7.30 uur. Uw kind kan daar de dag beginnen. De pedagogisch medewerkers zorgen er dan voor dat uw kind op tijd op school is en in zijn klas zit.

Als u dit heeft afgesproken en hiervoor betaalt, dan kan uw kind ook in de schoolvakanties bij de BSO terecht. De BSO is dan de hele dag open. Uw kind wordt dan opgevangen op de dagen dat hij in schoolweken naar de BSO gaat.

Veel klachten ontstaan wanneer de BSO de openingstijden wijzigt, en de prijzen hierop aanpast. Bijvoorbeeld over het betalen van dagen waarop geen opvang wordt aangeboden, zoals de feestdagen. Sommige organisaties stellen hiervoor ruildagen ter beschikking. Ga na hoe uw kinderopvangorganisatie hiermee omgaat.

Geldzaken

De tarieven van BSO’s kunnen sterk verschillen. Het aanbod in opvanguren is heel divers: voor- en na school, tijdens studiedagen en feestdagen, vakantieopvang. Het tarief wordt altijd per dagdeel berekend, gebaseerd op een gemiddeld uurtarief. Sommige BSO’s bieden flexibele uren aan, maar vaak is de gemiddelde uurprijs dan hoger, omdat de uren, waarvan minder kinderen gebruik maken, worden doorberekend.  

Klachten over de kosten van de BSO gaan meestal over ongebruikte uren, bijvoorbeeld in de voorschoolse opvang, waarvoor wel betaald moet worden. Lees daarom altijd goed de plaatsingsovereenkomst en bekijk voor hoeveel uur opvang u heeft getekend.

Voor de opvang van kinderen in de lunchpauze rekent de school, of de organisatie waaraan de opvang is uitbesteed, doorgaans een standaard bedrag. 
Als de school de opvang regelt, komen deze kosten niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze kosten vallen namelijk niet onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Klachten over de lunchopvang op school moeten dan bij de school of de verzorgende organisatie worden gelegd.

Als de lunchopvang op school door de BSO is geregeld, gelden de regels voor de BSO. Hier kan dus wel kinderopvangtoeslag voor worden aangevraagd. Ook gelden voor de BSO de bijbehorende kwaliteitseisen.

Opzeggen en annuleren

Voor de manier van opzeggen kunt u het beste het contract met de organisatie raadplegen. Het verdient voorkeur om de opzegging of annulering schriftelijk of per e-mail te doen. Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
Vaak hanteren BSO’s een opzegtermijn van minstens een maand. Dit betekent dat de opvang nog één maand doorloopt vanaf het moment van opzeggen, en dat u deze maand dus ook nog verschuldigd bent.

Kinderopvangtoeslag

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele partner en andere factoren. Daarnaast is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren. Per kind kunt u een maximum aantal uren kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst (link verwijst u door naar meer informatie over kinderopvangtoeslag).

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Mijn kind wordt binnenkort 13 jaar. Loopt het contract met de BSO dan automatisch af?
Nee, in de meeste gevallen staat in het contract met de kinderopvangorganisatie dat het contract automatisch afloopt na het verlaten[...]
Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van school naar de BSO?
Kinderen die gebruik maken van de BSO vallen vanaf het moment dat de school uit is onder de verantwoordelijkheid van het[...]
Wij hadden onze zoon opgegeven voor de BSO. Maar ik ben nu onverwachts ontslagen en wil de BSO annuleren.
Nu geeft men bij de opvang aan dat we verplicht 3 maanden moeten afnemen. Klopt dit? Check in het contract[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”