Personeel

Personeel

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties kinderen een sociaal veilige omgeving bieden. Daarbij is zorgzaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel onmisbaar.


Personeel logo

Groepsgrootte

Hoeveel kinderen mag een pedagogisch medewerker of gastouder opvangen?

Ieder kind wil graag een vertrouwd gezicht zien. Een kind mag daarom op de kinderopvang maximaal met drie vaste pedagogisch medewerkers te maken krijgen. Per dag moet er tenminste een van deze drie medewerkers werken op de groep van het kind.

Volgens de wet mag een leidster ook maar een bepaald aantal kinderen opvangen. Dit aantal hangt af van de leeftijd van de kinderen. Op http://1ratio.nl kunt u berekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn om op een bepaalde groep kinderen op te vangen (beroepskracht/kind-ratio).

Drie-uursregeling

De drie-uursregeling zorgt er voor dat het voor een kinderopvangorganisatie mogelijk is om ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten dan volgens de beroepskracht-kindratio (bkr) vereist is. Dit mogen nooit minder pedagogisch medewerkers zijn dan de helft van de benodigde aantal.

Betreffende de drie-uursregeling zijn er vanuit de Wet Kinderopvang geen vastgestelde tijdsvakken meer waarin afwijken van het maximaal aantal kinderen pedagogisch medewerker wel of niet is toegestaan. De kinderopvangorganisatie bepaalt deze tijdstippen voortaan zelf.

Wel moet de drie-uursregeling, waarin de organisaties minder beroepskrachten inzet, vanaf 1 januari 2018 exact worden vastgelegd in het beleidsplan. Het aangeven van tijdvakken waarin zij mogelijk afwijken, mag niet langer meer. De oudercommissie moet hierover om advies worden gevraagd. En ook ouders dienen proactief op de hoogte te worden gebracht op welke tijdstippen kan worden afgeweken.

Zie ook: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/3-uurs-regeling

Achterwacht

Wanneer de organisatie aan de wettelijk vastgestelde beroepskracht/kind-ratio voldoet, kan het dus voorkomen dat er over de hele dag slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is. Er moet dan wel een achterwacht geregeld zijn; een volwassene die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn en tijdens openingsuren altijd telefonisch bereikbaar is. Dit geldt ook voor gastouderopvang, een gastouder moet altijd iemand kunnen bellen die binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn.  

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie moeten een VOG hebben?

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen een sociaal veilige omgeving kunnen bieden. Alle mensen die werken bij een kinderopvangorganisatie (inclusief de eigenaar) dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat geldt ook voor partners van een gastouder .  

Een VOG geeft aan dat er geen belemmering is gevonden voor de uitoefening van een specifieke functie. Een VOG moet elk jaar vernieuwd worden.  

Meer lezen over VOG kan op de site van Rijksoverheid.nl.

Vierogenprincipe

Wat houdt het vierogenprincipe in?

Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit betekent dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Het doel en de betekenis van het vier-ogenprincipe is het creëren van een open aanspreekcultuur binnen de kinderopvangorganisatie tussen houder, medewerkers en ouders. Hoe de houder het 4 ogen-principe invult is aan hem, maar hij dient dit af te stemmen met de oudercommissie en moet het in het pedagogisch beleidsplan opnemen.

Er zijn verschillende voorbeelden uit de praktijk, zoals;

  • Babyfoon in de slaapkamer
  • Inzet extra groepshulp en/ of stagiaires
  • Overtollig mankracht vanuit de BSO aan het eind van de middag. Aan het eind van de middag zijn er vaak minder kinderen op de BSO. Personeel wat op dat moment niet nodig is op de BSO kan op het dagverblijf wordt ingezet.
  • Glazen wanden en gebruik van spiegels in hoeken
  • Open en aangrenzende ruimtes
  • Doorkijkgaten in deuren of muren
  • Training op protocol en aanspreekcultuur.


De GGD beoordeelt uiteindelijk of een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zich aan het vier-ogen-principe houdt.

De buitenschoolse opvang of de gastouderopvang hoeven niet te voldoen aan het vier ogen principe.

Meer informatie vindt u in de Leidraad Toezicht en handhaving op het vierogenprincipe in de dagopvang (pdf) van de GGD en het Vierogenprincipe in de praktijk (pdf) (een uitgave van Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK).

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Heeft de gastouder met mij een arbeidsovereenkomst?
Bij opvang in huis van de gastouder is er geen sprake van een gezagsrelatie en kan er gebruik gemaakt worden[...]
Is het mogelijk dat mijn kinderen bij mij thuis door verschillende gastouders worden opgevangen?
Ja, dat kan. De gastouders moeten dan wel op verschillende dagen of tijden bij u thuis aan het werk zijn.
Volgens mij zijn er te weinig medewerkers op de groep. Welke regels gelden hiervoor?
Vraag aan de organisatie hoe de groepen zijn samengesteld en hoe het zit met de leidster/kind ratio. Op www.1ratio.nl kunt[...]
Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?
Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker[...]
Wat houdt de drie-uursregeling in?
Tijdens de inloop ’s ochtends voor 9.30 uur, tijdens de middagpauze tussen 12.30 en 15.00 uur en bij het ophalen[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877 (gratis, maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10.00-16.00 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”