Personeel

Personeel

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties kinderen een sociaal veilige omgeving bieden. Daarbij is zorgzaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel onmisbaar.


Personeel logo

Groepsgrootte

Hoeveel kinderen mag een pedagogisch medewerker of gastouder opvangen?

Op http://1ratio.nl kunt u berekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn om op een bepaalde groep kinderen op te vangen (beroepskracht/kind-ratio).

Drie-uursregeling

De drie-uursregeling zorgt er voor dat het voor een kinderopvangorganisatie mogelijk is om ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten dan volgens de beroepskracht-kindratio (bkr) vereist is. Dit mogen nooit minder pedagogisch medewerkers zijn dan de helft van de benodigde aantal.

Betreffende de drie-uursregeling zijn er vanuit de Wet Kinderopvang geen vastgestelde tijdsvakken meer waarin afwijken van het maximaal aantal kinderen pedagogisch medewerker wel of niet is toegestaan. De kinderopvangorganisatie bepaalt deze tijdstippen voortaan zelf.

Wel moet de drie-uursregeling, waarin de organisaties minder beroepskrachten inzet, exact worden vastgelegd in het beleidsplan. 

Achterwacht

Wanneer de organisatie aan de wettelijk vastgestelde beroepskracht/kind-ratio voldoet, kan het dus voorkomen dat er over de hele dag slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is. Er moet dan wel een achterwacht geregeld zijn; een volwassene die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn en tijdens openingsuren altijd telefonisch bereikbaar is. Dit geldt ook voor gastouderopvang, een gastouder moet altijd iemand kunnen bellen die binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn.  

Verklaring Omtrent het Gedrag en het Personenregister Kinderopvang (PRK)

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen een sociaal veilige omgeving kunnen bieden. Om deze reden moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich registreren in het Personenregister kinderopvang. Dit kan met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag. Iedereen die staat ingeschreven in het PRK wordt continue gescreend. Dit betekent dat voor alle geregistreerde personen de hele tijd worden gecontroleerd of zij geen strafbare feiten hebben gepleegd waardoor zij niet meer met kinderen mogen werken.  

Vierogenprincipe

Wat houdt het vierogenprincipe in?

Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit betekent dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Het doel en de betekenis van het vier-ogenprincipe is het creëren van een open aanspreekcultuur binnen de kinderopvangorganisatie tussen houder, medewerkers en ouders. Hoe de houder het 4 ogen-principe invult is aan hem, maar hij dient dit af te stemmen met de oudercommissie en moet het in het pedagogisch beleidsplan opnemen.

Meer lezen over het vierogenprincipe kan op de site van BOinK.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Heeft de gastouder met mij een arbeidsovereenkomst?
Bij opvang in huis van de gastouder is er geen sprake van een gezagsrelatie en kan er gebruik gemaakt worden[...]
Is het mogelijk dat mijn kinderen bij mij thuis door verschillende gastouders worden opgevangen?
Ja, dat kan. De gastouders moeten dan wel op verschillende dagen of tijden bij u thuis aan het werk zijn.
Volgens mij zijn er te weinig medewerkers op de groep. Welke regels gelden hiervoor?
Vraag aan de organisatie hoe de groepen zijn samengesteld en hoe het zit met de leidster/kind ratio. Op www.1ratio.nl kunt[...]
Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?
Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker[...]
Wat houdt het “Vierogenprincipe” in?
Vierogenprincipe Wat houdt het vierogenprincipe in? Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”