Oudercommissies

Oudercommissies

Ouders en kinderopvang zijn partners bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij denken kritisch mee over het beleid zodat diensten beter kunnen worden afgestemd op de wensen en ideeën van de ouders.


Oudercommissies

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de kinderopvangorganisatie en draagt zodoende bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Een lid van de oudercommissie is daardoor altijd actief bij de organisatie betrokken.

Wanneer moet er een oudercommissie worden ingesteld?

Alle kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen dienen een oudercommissie in te stellen. Indien een kindercentrum minder dan 50 kinderen telt of een gastouderbureau minder dan 50 aangesloten gastouders en het ondanks voldoende inspanningen van de kinderopvangorganisatie niet lukt om een oudercommissie te vormen, mag de organisatie een alternatieve vorm van ouderraadpleging organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een aparte oudervergadering zijn of verschillende vestigingen van de organisatie worden samengevoegd.

Waar kan de oudercommissie volgens de wet advies over geven?

De oudercommissie moet gevraagd of ongevraagd advies kunnen geven aan de kinderopvangorganisatie over elk voorgenomen besluit dat gaat over:

  • de wijze van uitvoering van de kinderopvang. Hierbij spelen onder meer thema’s als verantwoordelijkheidstoedeling, het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie en in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd een rol.
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie
  • de vaststelling/wijziging van de klachtbehandeling en het aanwijzen van personen die belast worden met de klachtbehandeling
  • prijswijziging van kinderopvang
  • Betreffende het adviesrecht op de prijs heeft BoinK voor ouders en oudercommissie een brochure ontwikkeld. Deze brochure geeft een handvat bij de beoordeling van de prijs voor kinderopvang.

Taak van de kinderopvangorganisatie

Welke informatie moet de kinderopvangorganisatie verstrekken indien advies wordt gevraagd aan de oudercommissie?

De wet bepaalt dat de houder de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie dient  te verstrekken die de oudercommissie nodig heeft om zijn taak (het geven van advies over bepaalde onderwerpen) redelijkerwijs te vervullen.

Geldt er een adviestermijn?

Vanuit de wet geldt geen termijn. Wel is in het modelreglement oudercommissie, opgesteld door BoinK en Brancheorganisatie Kinderopvang, een adviestermijn van vier weken opgenomen.De adviestermijn gaat pas lopen op het moment dat de oudercommissie voldoende informatie van de organisatie heeft ontvangen om op basis daarvan advies te kunnen uitbrengen. Bekijk meer informatie over het oprichten van een oudercommissie en voorbeelddocumenten (als je op deze link klikt dan ga je naar de ouderencommissie en voorbeelddocumenten) op de site van BOinK.

Waar moet de kinderopvangorganisatie de oudercommissie onder andere over informeren?

De kinderopvangorganisatie is verplicht om minstens één keer per jaar met de oudercommissie overleg te voeren over de invulling en uitvoering van het pedagogisch beleid. Daarnaast moet de organisatie het definitieve inspectierapport van de GGD met de oudercommissie bespreken. De kinderopvangorganisatie behoort de oudercommissie te informeren over de mogelijkheid die zij heeft om geschil in te dienen bij de Geschillencommissie.  

Mag de kinderopvangorganisatie afwijken van een advies?

Ja. De kinderopvangorganisatie dient dan schriftelijk en gemotiveerd aan te geven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Wie houdt er toezicht?

Het instellen van een oudercommissie is wettelijk verplicht en wordt dan ook gecontroleerd. De handhavingsplicht voor de Wet Kinderopvang ligt bij de gemeenten, die het toezicht hebben neergelegd bij de GGD's. De GGD controleert of er een oudercommissie is, met geldige reglementen. Als de GGD vindt dat de organisatie niet voldoet aan de eisen wat betreft oudermedezeggenschap, dan wordt dat opgenomen in het inspectierapport en gepubliceerd in het gemeentelijke register.

Klachten van de oudercommissie

Vragen over de klachtafhandeling bij de Geschillencommissie

Als oudercommissie kunt u problemen ervaren met de behandeling van adviezen. De organisatie vergeet bijvoorbeeld advies te vragen, informeert u onvoldoende of wijkt niet gemotiveerd af van het advies. In deze situaties kunt u eerst de klacht met de ondernemer bespreken. In het reglement van uw oudercommissie kunt u de exacte adviesonderwerpen vinden. Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-Kinderopvang (als je op deze link klikt dan ga je naar het klachtenloket-kinderopvang). Zij kunnen u informeren/adviseren en kunnen bemiddelen tussen de oudercommissie en de houder dan wel mediation faciliteren. Tevens zou contact kunnen opnemen met BOinK en Voor werkende ouders.

U kunt ook direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang (via deze link ga je naar de geschillencommissie kinderopvang).  

Toetsing door de Geschillencommissie

De Geschillencommissie toetst of het besluit van de houder op de juiste manier genomen is. En of het besluit in redelijkheid genomen is, rekening houdend met alle betrokken belangen.

Welke uitspraak kan de Geschillencommissie doen?

Als de Geschillencommissie de oudercommissie in het gelijk stelt, kan zij in haar uitspraak bepalen dat:

a. de kinderopvangorganisatie haar besluit geheel of ten dele intrekt;
b. een of meer gevolgen van dat besluit ongedaan worden gemaakt.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.    

Meer informatie

Wilt u meer informatie over kinderopvang, bekijk dan onze pagina Relevante instanties (via deze link ga je naar meer relevante instanties toe).

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

De kinderopvangorganisatie informeert ons als oudercommissie niet goed of niet tijdig. Mag dat?
Nee. De kinderopvangorganisatie dient op grond van de wet de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie te verstrekken die[...]
Is een oudercommissie verplicht?
Een houder van een kindercentrum of gastouderbureau is verplicht binnen 6 maanden na de registratie om een voor hem elk[...]
Moet een peuterspeelzaal of gastouderbureau ook een oudercommissie instellen?
Ja, voor de peuterspeelzalen en de gastouderbureaus gelden dezelfde regels als voor de kinderdagopvangorganisaties. Echter is het instellen van een[...]
Over welke onderwerpen kan een oudercommissie een klacht indienen?
Dit is afhankelijk van de afspraken tussen de kinderopvang organisatie en de oudercommissie, die zijn vastgelegd in het reglement van[...]
Welke regels gelden er ten aanzien van een oudercommissie?
Een kinderopvangorganisatie stelt binnen zes maanden na de aanvraag tot registratie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie in[...]
Zoeken op nummer uitspraak in het overzicht
Als u een nummer van een uitspraak weet, is het mogelijk om de uitspraak op te zoeken met dat nummer.[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Een kinderopvangorganisatie mag een advies van de oudercommissie niet zonder inhoudelijke reactie naast zich neerleggen."

"Een kinderopvangorganisatie mag een advies van de oudercommissie niet zonder inhoudelijke reactie naast zich neerleggen."