Verzorging

Verzorging van de kinderen speelt een belangrijke rol binnen de kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moet een organisatie dan ook aangeven welke regels op het gebied van verzorging worden gehanteerd. De invulling hiervan wordt door de kinderopvang zelf bepaald.

Verzorging.png
Verzorging.png

Uitspraak: Naleving van de huisregels achtergebleven bij verwachting van consument

Niet goed vastgelegde afspraken over een eetprobleem en de begeleiding daarbij op de BSO zorgen voor een verschil over de door de ouders verwachte begeleiding en de door de ondernemer geboden begeleiding.

Het beleidsplan

Wat hoort er in het beleidsplan?

Maar de volgende onderwerpen moeten in ieder geval in het beleidsplan worden opgenomen:

 • persoonlijke verzorging
 • voeding
 • zindelijkheid
 • rustmomenten
 • ziektebeleid

Dit beleid moet door de ouders zijn in te zien zijn. Als dat niet zo is, kunt u hier als ouder naar vragen bij een medewerker van de opvang. Heeft u de indruk dat de praktijk afwijkt van het beleid, bespreek dit dan met de direct verantwoordelijke op de groep.

Persoonlijke verzorging

Verschoning - Hoe vaak worden de kinderen verschoond? Zijn er vaste verschoonrondes, of wordt er ook tussendoor verschoond als dat nodig is? Krijgen kinderen schone kleren aan als dat nodig is? 

Hygiëne - Wanneer moeten de kinderen hun handen wassen? Moeten ze na het eten tanden poetsen? Moeten de ouders slofjes aan bij halen en brengen, zodat de vloer schoon blijft?  

De organisatie moet in het beleidsplan de eigen visie over de persoonlijke verzorging hebben opgenomen. Voor vragen over de verzorging van het  kind, kunnen ouders altijd bespreken met de leidsters of de organisatie.  

Zindelijkheid

De leeftijd waarop kinderen zindelijk worden, verschilt per kind. Wel kan worden gesteld dat de meeste kinderen tussen hun tweede en vierde jaar zindelijk worden. Toch kunnen ook kinderen, die inmiddels naar de BSO gaan, opnieuw moeite hebben met zindelijkheid door spanningen of veranderingen. Hoe er wordt omgegaan met deze verschillende leeftijdsgroepen moet in het beleidsplan staan beschreven.

Hierin wordt bij een Kinderdagverblijf bijvoorbeeld behandeld of er een zindelijkheidstraining wordt gegeven en vanaf welke leeftijd en of er algemene wc-rondes zijn.

Voeding

Ook op het gebied van voeding heeft de kinderopvangorganisatie een eigen visie, die te lezen is in het pedagogisch beleidsplan. Hierin kunnen zaken staan als:

 • Wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften van het kind als het iets niet lust?
 • Welke aanpak wordt gehanteerd bij eetproblemen?
 • Mogen de kinderen zoet beleg op hun brood?
 • Wordt er met dieetwensen of -eisen rekening gehouden?
 • Zijn er snoep- en traktatieregels?
 • Welke tussendoortjes worden er gegeven (krijgen ze fruit?)
 • Vanaf welke leeftijd gaan kinderen drinken uit een tuitbeker en wanneer uit een gewone beker?
 • Wordt er een warme maaltijd tussen de middag verzorgd? Is deze verplicht? Hiervoor moet het kinderopvangcentrum aan hoge eisen voldoen (wet HACCP).    

Rustmomenten

Een kind moet op gezette tijden kunnen rusten. Ook hierover is het een en ander vastgelegd in het beleidsplan. Onderwerpen, die hoogstwaarschijnlijk aan de orde komen zijn:

 • Zijn er vaste slaaptijden of wordt er gekeken naar de individuele slaapbehoefte van het kind?
 • Slapen de kinderen in eigen bedjes, of soms ook in de box als ze daar in slaap zijn gevallen?
 • Worden kinderen die huilen uit bed gehaald of gesust tot ze weer slapen?
 • Mogen kinderen op hun buik slapen, of alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)?
 • Tot welke leeftijd gaan de oudere kinderen nog na de lunch slapen? Is dat verplicht of niet?
 • Zijn er rustmomenten tijdens het spelen? Bijvoorbeeld boekje voorlezen, spelletje of tekenen aan tafel.
 • Zijn er regels met betrekking tot het gebruik van een fopspeen en het meenemen van een eigen knuffel?

Ziektebeleid

In het ziektebeleid staat wanneer kinderen wel en niet op de kinderopvang mogen komen bij ziekte. De regels voor besmettelijke ziekten zijn meestal gebaseerd op de normen van de GGD. Zie hiervoor: gezondheid.

Eerdere geschiluitspraken over Verzorging

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen.  De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd. Standpunt van de consument Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer. De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,-- billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

 • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

 • Disclaimer
 • Privacy
Terug naar boven