Communicatie

Communicatie

Veel misverstanden kunnen voorkomen worden door een goede communicatie tussen de opvang en ouder. Bent u het ergens niet mee eens, praat dan eerst met de medewerkers en vraag waarom ze dat zo doen.


afbeelding van communicatie logo

Overdracht

U heeft, iedere dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, contact met een pedagogisch medewerker.

Het is belangrijk dat u en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang informatie over uw kind aan elkaar uitwisselen. De pedagogisch medewerkers leren uw kind zo beter kennen. Hierdoor kunnen zij de juiste zorg bieden en kunnen zij ook beter op de behoefte van uw kind inspelen. Anderzijds houden de medewerkers u op de hoogte van het reilen en zeilen van uw kind op de opvang, zodat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind.

Gescheiden ouders en zelf geen contract met de kinderopvang

Als u gescheiden bent en u heeft geen gezag over uw kind, dan heeft u wel recht op informatie over uw kind. Hier moet u wel zelf om vragen bij de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie heeft namelijk een wettelijke informatieplicht, maar is niet verplicht om dit uit zichzelf aan u te geven.

De informatie waar u als niet-gezaghebbende ouder meestal recht op heeft, gaat over de ontwikkeling en de voortgang van het kind. De kinderopvangorganisatie is meestal verplicht om deze informatie over het kind te geven. Alleen de rechter kan bepalen dat bepaalde informatie over het kind niet aan u, als niet-gezaghebbende ouder, gegeven mag worden. Uw ex-partner (de gezaghebbende ouder) kan de kinderopvangorganisatie dus niet verplichten om geen informatie over het kind aan u te geven, tenzij de rechter dit heeft bepaald.

Als u gescheiden bent en u heeft gezamenlijk gezag over uw kind is de situatie anders. De kinderopvang moet u dezelfde informatie geven over uw kind als zij geeft aan de ouder met het contract.

Kind-volgsysteem

Hiermee wordt de ontwikkeling van het kind op de kinderopvang gevolgd.

Veel kinderopvangorganisaties maken gebruik van het zogenoemde kind-volgsysteem. Hiermee wordt de ontwikkeling van alle kinderen op de kinderopvang aan de hand van observatielijsten systematisch gevolgd.

Via de observaties brengen de pedagogisch leidsters de ontwikkeling van de kinderen in kaart. Op deze manier kunnen eventuele bijzonderheden worden gesignaleerd. Hierdoor worden problemen zoveel mogelijk voorkomen en wordt de ontwikkeling gestimuleerd. De leidsters bespreken de bevindingen die volgen uit het  kind-volgsysteem met de  ouders. Deze informatie mag nooit zonder de toestemming van de ouders worden doorgespeeld aan derden, bijvoorbeeld de school.

Informatievoorziening

Andere interessante informatie voor ouders over bijvoorbeeld het beleid van de opvangorganisatie.

De kinderopvangorganisatie is verplicht om ouders, naast de informatie over het eigen kind, ook te informeren over het gevoerde beleid. Hieronder vallen het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en de risico-inventarisatie. 
Daarnaast moet het inspectierapport van de GGD, direct nadat de opvangorganisatie dit heeft ontvangen, voor ouders zijn in te zien. De organisatie zorgt dat het rapport snel en duidelijk op de eigen website wordt geplaatst of op een voor ouders toegankelijke plaats te bekijken is. Lees hierover meer onder kwaliteit (deze link verwijst u naar meer informatie over de kwaliteitseisen van de kinderopvang). 

Eenzijdige wijzigingen

Bij het Klachtenloket komen ook veel vragen binnen over eenzijdige wijziging. Vaak is de berichtgeving aan de ouders hierover niet voldoende. Lees meer over eenzijdige wijzigingen (deze link verwijst u naar meer informatie over het contract tussen ouders en de kinderopvang).

Nieuwsbrieven

Kinderdagverblijven en BSO’s hebben vaak ook nieuwsbrieven, waarin nieuwtjes over de kinderopvang te lezen zijn. Hierbij valt te denken aan de komst van een nieuwe pedagogisch medewerker, de aankondiging van een ouderavond of een verandering van het beleid.

Website

Nieuws van een bepaalde kinderopvangvestiging wordt soms ook via een speciale, afgeschermde website gedeeld. Ouders kunnen hier bijvoorbeeld het dagprogramma van hun kind inzien en ook foto's van hun kind vinden, mits ze hiervoor toestemming hebben gegeven. Zo is ook voor foto's op een afgeschermde website toestemming van de ouders nodig.

Privacy beleid

Welke informatie over uw kind mag de kinderopvangorganisatie wel en niet delen met anderen?

Kinderopvangorganisaties beschikken over veel privacygevoelige, persoonlijke gegevens van uw kind, zoals de naam, geboortedatum, informatie over de ontwikkeling en soms ook foto's. Met die privacy van uw kind dient een kinderopvangorganisatie verantwoord om te gaan. Een kinderopvangorganisatie is verplicht om speciale privacyrichtlijnen te volgen, zodat er wordt voldaan aan de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 

Zie voor meer informatie over de AVG in de Kinderopvang de website van BOinK (deze link verwijst u naar de website van BOinK).
Lees meer over het gebruik van foto's en video's op de pagina Kwaliteit (deze link verwijst u naar meer informatie over de kwaliteitseisen van de kinderopvang).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling.

Binnen de kinderopvangsector geldt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is speciaal gemaakt voor de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkt in de kinderopvang. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe een kinderopvangorganisatie moet  handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Kijk voor meer informatie over de Meldcode op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode (deze link verwijst u naar meer informatie over de meldcode op de website van rijksoverheid).

Ouderinspraak

Iedere kinderopvangorganisatie is verplicht een oudercommissie in te stellen.

Deze afvaardiging van ouders kan meedenken en meepraten over de kwaliteit van de opvang en over het prijsbeleid. Lees meer over Oudercommissies (deze link verwijst u naar meer informatie over oudercommissies).

Klachtenregeling

Wat hoort er in een klachtenregeling te staan, waar elke kinderopvangorganisatie over dient te beschikken? 
Lees meer over klachten (deze link verwijst u naar meer informatie over klachten).

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd[...]
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de[...]
De kinderopvangorganisatie zegt dat zij verplicht zijn informatie over mijn kind door te geven aan mijn ex-partner.
Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om ouders, die wettig gezag hebben, te informeren over hun kinderen. Tenzij een rechter anders heeft bepaald,[...]
Hoe gaat Klachtenloket Kinderopvang om met mijn privacy?
Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met[...]
Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?
Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)


“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”