Communicatie

Communicatie

Veel misverstanden kunnen voorkomen worden door een goede communicatie tussen de opvang en ouder. Bent u het ergens niet mee eens, praat dan eerst met de medewerkers en vraag waarom ze dat zo doen.Overdracht

U heeft, iedere dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, contact met een pedagogisch medewerker.

Het is belangrijk dat u en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang informatie over uw kind aan elkaar uitwisselen. De pedagogisch medewerkers leren uw kind zo beter kennen. Hierdoor kunnen zij de juiste zorg bieden en kunnen zij ook beter op de behoefte van uw kind inspelen. Anderzijds houden de medewerkers u op de hoogte van het reilen en zeilen van uw kind op de opvang, zodat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind.

Gescheiden ouders

Als ouders gaan scheiden of inmiddels gescheiden zijn, is de kinderopvangorganisatie verplicht om beide ouders te blijven informeren over het kind, ongeacht met welke ouder een contract is afgesloten. Ook de ouder, die niet met het gezag belast is, heeft altijd recht op informatie over het kind, tenzij door de rechter anders wordt bepaald. Hij moet hierom wel zelf actief vragen. Een kinderopvangorganisatie kan in ieder geval niet door een gescheiden ouder worden verplicht om de ex-partner niet te informeren over het kind.

Kind-volgsysteem

Hiermee wordt de ontwikkeling van het kind op de kinderopvang gevolgd.

Veel kinderopvangorganisaties maken gebruik van het zogenoemde kind-volgsysteem. Hiermee wordt de ontwikkeling van alle kinderen op de kinderopvang aan de hand van observatielijsten systematisch gevolgd.

Via de observaties brengen de pedagogisch leidsters de ontwikkeling van de kinderen in kaart. Op deze manier kunnen eventuele bijzonderheden worden gesignaleerd. Hierdoor worden problemen zoveel mogelijk voorkomen en wordt de ontwikkeling gestimuleerd. De leidsters bespreken de bevindingen die volgen uit het  kind-volgsysteem met de  ouders. Deze informatie mag nooit zonder de toestemming van de ouders worden doorgespeeld aan derden, bijvoorbeeld de school.

Informatievoorziening

Andere interessante informatie voor ouders over bijvoorbeeld het beleid van de opvangorganisatie.

De kinderopvangorganisatie is verplicht om ouders, naast de informatie over het eigen kind, ook te informeren over het gevoerde beleid. Hieronder vallen het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en de risico-inventarisatie. 
Daarnaast moet het inspectierapport van de GGD, direct nadat de opvangorganisatie dit heeft ontvangen, voor ouders zijn in te zien. De organisatie zorgt dat het rapport snel en duidelijk op de eigen website wordt geplaatst of op een voor ouders toegankelijke plaats te bekijken is. Lees hierover meer onder kwaliteit.

Nieuwsbrieven

Kinderdagverblijven en BSO’s hebben vaak ook nieuwsbrieven, waarin nieuwtjes over de kinderopvang te lezen zijn. Hierbij valt te denken aan de komst van een nieuwe pedagogisch medewerker, de aankondiging van een ouderavond of een verandering van het beleid.

Website

Nieuws van een bepaalde kinderopvangvestiging wordt soms ook via een speciale, afgeschermde website gedeeld. Ouders kunnen hier bijvoorbeeld het dagprogramma van hun kind inzien en ook foto's van hun kind vinden, mits ze hiervoor toestemming hebben gegeven. Zo is ook voor foto's op een afgeschermde website toestemming van de ouders nodig.

Privacy beleid

Welke informatie over uw kind mag de kinderopvangorganisatie wel en niet delen met anderen?

Kinderopvangorganisaties beschikken over veel privacygevoelige, persoonlijke gegevens van uw kind, zoals de naam, geboortedatum, informatie over de ontwikkeling en soms ook foto's. Met die privacy van uw kind dient een kinderopvangorganisatie verantwoord om te gaan. Een kinderopvangorganisatie is verplicht om speciale privacyrichtlijnen te volgen, zodat er wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Schendt de kinderopvangorganisatie de privacy van u of uw kind?

Dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vragen te bemiddelen. Het CPB houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Het legt boetes op bij overtredingen en geeft informatie over privacy. Het privacybeleid wordt getoetst door de toezichthouder GGD. Lees hierover meer bij Kwaliteit.

Voorbeelden van privacy-richtlijnen:

  • persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden;
  • ouders weten wat er met de gegevens van hun kind gebeurt;
  • de organisatie overlegt altijd eerst met de ouders of informatie mag worden gedeeld;
  • beeldmateriaal mag alleen gemaakt worden, als de ouder hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de ouder gedeeld worden met derden, zoals het gebruik op de website, Facebook of in een brochure;

Sommige kinderdagverblijven maken gebruik van webcams, zodat de ouders overdag kunnen meekijken met wat er op de opvang gebeurt.
Toestemming voor webcams moet schriftelijk zowel door de ouders als de pedagogisch medewerkers worden gegeven. Maakt een kinderopvangorganisatie al gebruik van camera's dan dienen nieuwe ouders hier telkens over geïnformeerd te worden. Aan de ouders zal voor het gebruik ervan  toestemming gevraagd worden.

Als een kinderopvangorganisatie wil overgaan op het gebruik maken van webcams, dan kan de oudercommissie hierover advies geven aan de directie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling.

Binnen de kinderopvangsector geldt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is speciaal gemaakt voor de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkt in de kinderopvang. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe een kinderopvangorganisatie moet  handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Belangrijk is dat medewerkers bij signalen hun zorgen eerst bespreken met de ouders van het kind. De medewerkers kunnen zich te allen tijde laten adviseren door Veilig Thuis (voorheen het AMK). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers moeten de ouders in openheid vertellen dat zij met Veilig Thuis gaan overleggen.

Als bij de medewerker twijfel blijft bestaan over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen. Veilig Thuis kan helpen om de risico’s in kaart te brengen en met de kinderopvangorganisatie bepalen of het verstandig is zelf hulp te organiseren of een melding te doen. 
 
Wanneer de kinderopvangorganisatie bij een vermoeden van kindermishandeling een melding doet bij Veilig Thuis, hoeft zij geen schriftelijke toestemming van de ouders te hebben. De organisatie is wel verplicht om de ouders over hun melding te informeren, uitzondering daargelaten.

Een kinderopvangorganisatie kan besluiten de ouders niet te informeren, als zij denken dat de veiligheid van het kind, één van de ouders, de beroepskracht of gastouder zelf en/of een ander in het geding is. Een organisatie kan ook besluiten de ouders niet te informeren als er goede redenen zijn om te denken dat de ouders vanwege de melding het contact met de kinderopvangorganisatie zullen  verbreken. 

NB Vanaf 1 januari geldt een aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals moeten dan alle ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. Lees meer hierover.

Meer informatie

Ouderinspraak

Iedere kinderopvangorganisatie is verplicht een oudercommissie in te stellen.

Deze afvaardiging van ouders kan meedenken en meepraten over de kwaliteit van de opvang en over het prijsbeleid. Lees meer over Oudercommissies.

Klachtenregeling

Wat hoort er in een klachtenregeling te staan, waar elke kinderopvangorganisatie over dient te beschikken? 
Lees meer over klachten.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd[...]
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de[...]
De kinderopvangorganisatie zegt dat zij verplicht zijn informatie over mijn kind door te geven aan mijn ex-partner.
Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om ouders, die wettig gezag hebben, te informeren over hun kinderen. Tenzij een rechter anders heeft bepaald,[...]
Hoe gaat Klachtenloket Kinderopvang om met mijn privacy?
Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met[...]
Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?
Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877 (gratis, maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10.00-16.00 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)


“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”