Registreren

Alle ondernemers in de kinderopvang zijn verplicht voor externe geschilbehandeling een overeenkomst te sluiten met de Geschillencommissie Kinderopvang. Alle vestigingen moeten worden geregistreerd.

De bijdrage hiervoor wordt voor kinderopvang en peuterspeelzalen berekend op basis van het aantal kindplaatsen dat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is vermeld. Voor gastouderbureaus geldt het aantal bemiddelde gastouders als uitgangspunt.

Meer informatie treft u aan op Registreren Kinderopvang

In het LRK wordt door DUO de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang vermeld bij de gegevens van de kinderopvanginstelling. De toezichthouder, de GGD en de gemeente als handhavende instantie maken gebruik van deze gegevens. Het is daarom belangrijk dat u mutaties in gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van uw registratie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via registrant@degeschillencommissie.nl.    

Nieuwe ondernemers

Zodra u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunt u zich registreren bij de geschillencommissie.

Wilt u checken of u al geregistreerd bent. Kijk dan in de Kinderopvang-adressengids.

 

Openingstijden.png
Openingstijden.png

Registreer nu!

Wilt u zich registreren?

Vragen en contact

Heeft u vragen over de registratie?

Neem dan contact op met De Geschillencommissie via telefoonnummer: 070-310 5371 of via de mail: registrant@degeschillencommissie.nl

 

Eerdere geschiluitspraken over Registreren

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen.  De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd. Standpunt van de consument Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer. De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,-- billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven