Opzeggingen en annuleringen

In het contract en de algemene voorwaarden staan de kosten en termijnen, die u berekent voor ouders die de opvang willen opzeggen of annuleren. Zorg dat dit eenduidig beschreven staat en vertel het de ouders ook bij het intakegesprek.

De juridische begrippen annuleren en opzeggen worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil tussen annuleren en opzeggen zit erin of de opvang al is aangevangen of nog niet. Bij annuleren is de opvang nog niet daadwerkelijk aangevangen. Bij opzeggen vindt de opvang al plaats.  

De informatie hieronder is vooral voor ouders geschreven. Heeft u vragen, neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang.

opzeggen.png
opzeggen.png

Uitspraak: Annuleringskosten redelijk bij annulering kort voor aanvang

De ouder annuleerde de plaatsingsovereenkomst kort voor aanvang van de opvang, namelijk tien maanden na ondertekening. De ondernemer mag annuleringskosten van een halve maand in rekening brengen.

Kosten van annuleren en opzeggen

Bij annulering en opzegging mag de kinderopvangorganisatie kosten berekenen of een opzegtermijn hanteren.

In het contract of de algemene voorwaarden staat voor beide situaties hoe de kinderopvangorganisatie mag handelen en welke kosten zij dan mag rekenen. Het komt erop neer dat bij annulering (ook maanden van tevoren) annuleringskosten in rekening gebracht mogen worden. Bij een opzegging mag de kinderopvangorganisatie een opzegtermijn hanteren. Deze termijn is een maand en die periode moet de ouder doorbetalen, ook al maakt de ouder geen gebruik meer van de opvang.  

Opzegging door de kinderopvangorganisatie

Soms is opvang niet meer mogelijk, omdat de kinderopvangorganisatie een kind (per direct) niet meer toelaat.

Controleer wat in het contract of de algemene voorwaarden is afgesproken over het opzeggen van het contract door de kinderopvangorganisatie. Soms staat hierin dat het alleen mag als een kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals:

  • onbetaalde rekeningen
  • het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen
  • als u of uw kind een bedreiging vormen voor anderen


Het kan gebeuren dat een kind door een ziekte of een aandoening extra verzorging nodig heeft. Als hierdoor de normale opvang van de andere kinderen bemoeilijkt wordt, kan de kinderopvangorganisatie aangeven het niet meer mogelijk is het kind op te vangen. In dat geval kan de kinderopvangorganisatie het contract verbreken. In de meeste gevallen helpt de kinderopvangorganisatie met zoeken naar een oplossing die voor partijen aanvaardbaar is.

Is deze oplossing in uw ogen echter niet acceptabel, neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang.  

Een ouder kan eventueel een klacht indienen bij de Geschillencommissie via een verkorte procedure. De commissie zal dan binnen circa drie weken uitspraak doen. De eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een verkorte procedure zijn hoog.

Onredelijke kosten

Als de annuleringskosten of de opzegtermijn onredelijk zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kan het hanteren van een opzegtermijn of in rekening brengen van annuleringskosten onredelijk zijn. Dit kan afhangen van de reden voor opzegging of het tijdstip waarop het contract wordt geannuleerd. De basis blijft hetgeen u heeft afgesproken en of de kinderopvangorganisatie u goed heeft geïnformeerd.  

Vindt u dat het onredelijk is dat de kinderopvangorganisatie u aan de gemaakte afspraken houdt, omdat er in uw geval sprake is van bijzondere omstandigheden? Treed dan eerst in overleg met de kinderopvangorganisatie. Komt u er niet uit dan kunt u dit melden bij het Klachtenloket Kinderopvang. 

De Geschillencommissie Kinderopvang heeft een aantal uitspraken over dit onderwerp gedaan.   

Eerdere geschiluitspraken over Opzeggingen en annuleringen

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen.  De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd. Standpunt van de consument Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer. De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,-- billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven