Meldcode kindermishandeling

Op 1 januari 2019 wordt de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt. Professionals moeten dan alle ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen. Daarin moeten zij vastleggen in welke situaties een melding vereist is.

De aanscherping is een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Nu kan de professional zelf beslissen om het vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf om zelf hulp te verlenen aan het gezin. Straks moeten professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld altijd melding doen, ook als hij zelf hulp verleent.

meldcode kindermishandeling
meldcode kindermishandeling

Uitspraak: Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Naar aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld volgens het samenwerkingsconvenant Verwijsindex.

Afwegingskader

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen en helpt bij het beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis nodig is. Partijen in de sector kinderopvang, waaronder BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zullen de komende periode aan de slag gaan met het opstellen van het afwegingskader voor de kinderopvang.

Het afwegingskader moet aan het eind van de eerste helft van 2018 aan de meldcode worden toegevoegd. De tweede helft van 2018 is bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met het afwegingskader. Met ingang van 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht het afwegingskader te hanteren.

Radarfunctie Veilig Thuis

Veilig Thuis krijgt een zogenoemde radarfunctie. Zij verzamelt signalen van ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen.

Als professionals vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, doorlopen zij de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, specifiek opgesteld voor de kinderopvangbranche. Het afwegingskader helpt hen om te beslissen of melden noodzakelijk is.

Na een melding heeft Veilig Thuis een wettelijke taak om te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen. Hiervoor is het van belang dat iedereen signalen en vermoedens meldt, zodat ze op de ’radar’ komen. Veilig Thuis moet deze signalen langere tijd kunnen volgen. Dit is de radarfunctie van Veilig Thuis. Het inrichten van de radarfunctie staat in nauwe verbinding met het aanscherpen van de meldcode.

Doordat voor de verschillende beroepsgroepen het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen deze gezinnen sneller passende hulp.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven