Worden organisaties verplicht vaccinatiegraad bekend te maken?

Momenteel onderzoekt het ministerie van VWS, in overleg met o.a. het ministerie van SZW, wat de mogelijkheden zijn om scholen en kinderdagverblijven te verplichten om de vaccinatiegraad bekend te maken en daarbij een handelingsperspectief te bieden aan ouders, scholen en kinderopvangorganisaties.

Volgens minister Asscher van SZW hebben “ouders het recht op goede informatie vanuit het dagverblijf van hun kind. Het zou goed zijn als kinderopvangorganisaties over de gezondheid van de kinderen zelf meer vertellen aan de ouders.”

Een kinderdagverblijf kan nu al aan een ouder vragen of een kind gevaccineerd is, maar een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. Als ouders expliciet instemmen, mag het dagverblijf deze gegevens wel registreren. Een kinderdagverblijf kan ook aangeven of er bij hen kinderen worden opgevangen, waarvan bekend is dat zij niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Er is in beginsel geen juridische basis voor een algehele weigering van kinderen die niet zijn ingeënt in de kinderopvang. Als er een uitbraak is van een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma, kan een houder besluiten niet-ingeënte kinderen (tijdelijk) de toegang te weigeren, wanneer de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen in het geding is. De houder dient op dat moment de risico’s af te wegen en maatregelen te treffen. Afhankelijk van het risico en de omstandigheden zou in een individueel geval op basis van een adequate onderbouwing, waarbij alle betrokken belangen zijn afgewogen, (tijdelijk) de toegang tot de kinderopvang kunnen worden geweigerd.

Dit bericht sluit aan bij het bericht van Welke regels gelden er omtrent het vaccineren van kinderen? van 25-11-2016.

  • 1 januari 2017
  • Nieuws