Wisselende pedagogisch medewerkers op de groep, mag dat?

Nu de vakantieperiode is aangebroken wordt het Klachtenloket regelmatig benaderd met een klacht over vele invallers op het kinderdagverblijf.

Juist in de vakantieperioden is dit een bekend verschijnsel. Ouders willen liever vaste leidsters op de groep zien, en willen in ieder geval weten wie er voor hun kind zorgt. Ze vrezen voor het welzijn van hun kind door de onrust die deze wisselingen met zich mee kunnen brengen. Daarnaast vragen de ouders zich af of er met invallers en wisselende pedagogisch medewerkers wel wordt voldaan aan het wettelijk vereiste aantal pedagogisch medewerkers.

Om met dit laatste aspect te beginnen, het is niet zo dat gedurende de gehele dag voortdurend het vereiste aantal pedagogisch medewerkers aanwezig moet zijn. Op bepaalde momenten van de dag zoals ‘s ochtends voor 9.30 uur, tussen de middag van 12.30 uur tot 15.00 uur en aan het eind van de dag bij het ophalen vanaf 16.30 uur mag het kinderdagverblijf daarvan afwijken, echter niet langer dan 3 uur per dag. Via http://www.1ratio.nl/ kunt u uitrekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er op een groep nodig zijn. De opvangorganisatie kan u ook uitleggen hoe de groepen zijn samengesteld en hoe er concreet invulling is gegeven aan de leidster-kind ratio.

Ouders willen voor hun kind vaste medewerkers per groep. De organisatie werkt in beginsel ook met vaste groepen en vaste beroepskrachten in een vaste groepsruimte. Maar soms moet er gewerkt worden met invallers en tijdelijke krachten. Bij ziekte en in vakantieperioden is dit veelal niet te voorkomen. De opvangorganisatie moet er wel voor zorgen het kind een veilige en kwalitatief goede opvang te bieden, dat wil zeggen: een goede verzorging, opvoeding en bijdragen in de ontwikkeling van kinderen, op basis van een vastgesteld pedagogisch beleidsplan. Zolang de kwaliteit van de geleverde opvang niet in het geding is en aan alle wettelijk eisen wordt voldaan, zullen ouders zich hierbij moeten neerleggen.

Twijfelt u aan de kwaliteit van de opvang of vermoedt u dat er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, dan kunt u daarvan melding maken bij de GGD in uw regio. Voor het beleid dat uw organisatie voor de inzet van invallers hanteert kan het ook zinvol zijn daarvoor aandacht te vragen bij de oudercommissie.