Week tegen Kindermishandeling – de meldcode voor de kinderopvang

Van 14 tot en met 20 november is het de Week tegen Kindermishandeling met extra aandacht voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling.

Binnen de kinderopvangsector geldt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is speciaal gemaakt voor de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkt in de kinderopvang. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe een kinderopvangorganisatie moet handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Belangrijk is dat medewerkers bij signalen hun zorgen eerst bespreken met de ouders van het kind. De medewerkers kunnen zich te allen tijde laten adviseren door Veilig Thuis (voorheen het AMK). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers moeten de ouders in openheid vertellen dat zij met Veilig Thuis gaan overleggen.

Als bij de medewerker twijfel blijft bestaan over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen. Veilig Thuis kan helpen om de risico’s in kaart te brengen en met de kinderopvangorganisatie bepalen of het verstandig is zelf hulp te organiseren of een melding te doen.

Wanneer de kinderopvangorganisatie bij een vermoeden van kindermishandeling een melding doet bij Veilig Thuis, hoeft zij geen schriftelijke toestemming van de ouders te hebben. De organisatie is wel verplicht om de ouders over hun melding te informeren, uitzondering daargelaten.

Een kinderopvangorganisatie kan besluiten de ouders niet te informeren, als zij denken dat de veiligheid van het kind, één van de ouders, de beroepskracht of gastouder zelf en/of een ander in het geding is. Een organisatie kan ook besluiten de ouders niet te informeren als er goede redenen zijn om te denken dat de ouders vanwege de melding het contact met de kinderopvangorganisatie zullen verbreken.

Meer informatie

 

Consultatie

De overheid onderzoekt op dit moment of de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet worden aangescherpt. Er is een concept besluit opgesteld voor deze aanscherping. Hiervoor staat een internet consultatie open. Partijen kunnen daar tot 24 november a.s. hun mening over geven.

 

  • 1 november 2016
  • Nieuws