Wat is de rol van de oudercommissie bij tariefwijziging?

Het kan gebeuren dat een kinderopvangorganisatie de tarieven die zij in rekening brengt wil wijzigen. Voordat de organisatie de tarieven wijzigt, moet de organisatie hierover advies vragen aan de oudercommissie (OC).

Bij dit advies moet de organisatie rekening houden met:

  • Het tijdstip: De oudercommissie heeft vanuit de wet kinderopvang 6 weken de tijd om een advies uit te brengen. Daarbij moet de organisatie rekening houden dat zij de tariefwijziging minimaal 1 maand (opzegtermijn) en een week voordat de invoering ingaat, aan de ouders bekend maakt.
  • De informatie: De organisatie moet de oudercommissie de juiste informatie geven over de redenen (het waarom) van de tariefwijziging, zodat de oudercommissie een goed advies kan uitbrengen.

Wanneer een organisatie het advies van de oudercommissie niet volgt, moet zij aan de oudercommissie aangeven, waarom de organisatie afwijkt van het advies. 

Grotere organisaties, met meerdere oudercommissies, kiezen er vaak voor om een centrale oudercommissie in te stellen, aan wie zij de overkoepelende zaken, zoals tarieven, voorlegt. De adviesbevoegdheid moet dan wel expliciet zijn gemachtigd (gemandateerd) door de andere oudercommissies. Oudercommissies die dit niet zo hebben geregeld, moeten ook in het adviesproces worden betrokken. Oudercommissies die inhoudelijke vragen hebben over hun adviesrecht kunnen ook terecht bij BOinK.

  • 1 februari 2016
  • Nieuws