Uw privacy, onze waarborg

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt uw privacyrechten. Dankzij deze verordening geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om.

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan, bekijk dan de privacyverklaring op onze website(s).

In het kort
In het kort komt ons privacybeleid op het volgende neer:
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Ook vragen wij alleen gegevens die nodig zijn om uw klacht of geschil te kunnen behandelen. Uw gegevens geven wij niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is om ons werk te kunnen doen of de wet ons dat verplicht. Hetzelfde geldt voor de termijn dat wij uw gegevens bewaren.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of bekeken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen bij uw gegevens kunnen, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en controleren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een toegestane manier en hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, beperken of verwijderen en kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wilt u dit of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10
E-mail: privacy@degeschillencommissie.nl