Start op tijd met beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

In het kader van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), die vanaf 1 januari 2018 geldt, moeten kinderopvangorganisaties beschikken over een beleidsplan veiligheid en gezondheid. Dit beleidsplan vervangt de huidige risico inventarisatielijst.

Maar hoe en waar te beginnen?
In het nieuwe beleidsplan moeten organisaties opschrijven welke risico’s er zijn en welke maatregelen daar tegen worden getroffen. Daarnaast moeten zij omschrijven hoe zij kinderen leren om te gaan met kleine risico’s. Organisaties moeten de pedagogisch medewerkers betrekken bij de inhoud van het beleidsplan veiligheid en gezondheid, dit omdat zij dagelijks op de werkvloer aanwezig zijn. Aan de oudercommissie moet advies over het plan worden gevraagd.
Op de website van VeiligheidNL is er  een format geplaatst dat organisaties kunnen gebruiken bij het maken van het beleidsplan. De nieuwe risicomonitor is pas per 1 januari 2018 beschikbaar. Het format dient als tussenoplossing voor houders.

Het proces voor het opstellen van het beleidsplan zal enige maanden tijd in beslag nemen. Het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang is dan ook om er op tijd mee te starten. De Brancheorganisatie adviseert om de oude risico inventarisatielijst en het bijbehorende plan van aanpak als basis te gebruiken voor het beleidsplan.

Wat moet er zeker in?
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een document op de website geplaatst, waarin de exacte eisen voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid worden toegelicht.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling maakt geen deel uit van dit beleidsplan. Wel kan een houder een verwijzing maken naar de meldcode.

  • 1 oktober 2017
  • Nieuws