Modelrapporten kinderopvang gepubliceerd

Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versies (versie jan. 2017) modelrapporten DOV (dagopvang), BSO, PSZ, GOB en VGO (voorziening voor gastouderopvang).

Aan de hand van dit  modelrapport toetst de toezichthouder per opvangsoort tijdens een inspectiebezoek of op de locatie aan de regels resp. de kwaliteit wordt voldaan.

De modelrapporten zijn opgesteld volgens de regels die staan in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen, het Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie en de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het inspectierapport geeft de toezichthouder zijn bevindingen en de beoordeling weer .  Voordat de toezichthouder het rapport vaststelt, zendt de toezichthouder het ontwerprapport aan de houder en kan de houder hierop reageren. Daarna maakt de toezichthouder het definitieve rapport op en stuurt dit aan de houder. Uiterlijk drie weken na de vaststelling wordt het rapport openbaar gemaakt en gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Op grond van het inspectierapport kan de gemeente overgaan tot handhaving.

De houder van een kindercentrum dient de ouders en de werknemers te informeren over het inspectierapport. Dit kan door het plaatsen van het rapport op de website van de kinderopvangorganisatie, op een makkelijk vindbare plaats. Beschikt de houder niet over een eigen website, dan moet de houder het rapport op een makkelijk vindbare plaats op de locatie n ter  inzage leggen. De houder moet het inspectierapport ook bespreken met de oudercommissie.

Meer informatie over de modelrapporten vindt u via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/24/overzichtspagina-modelrapporten-kinderopvang-bso-dov-kinderdagverblijven-gob-psz-en-vgo-voorziening-voor-gastouderopvang

  • 1 januari 2017
  • Nieuws