Internetconsultatie Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen

  • Home >>
  • Nieuws >>

Ouders en kinderopvangorganisaties kunnen reageren op het ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit besluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, dat als doel heeft de kwaliteit van de kinderopvang nog meer te verbeteren.

Wijzigingen in het ontwerpbesluit hebben o.a. betrekking op de pedagogische doelen, ontwikkelingsgericht werken, nieuwe eisen t.a.v. het aantal in te zetten (vaste) beroepskrachten en het vierogenprincipe.

De overheid en branches in de kinderopvang hebben hiervoor het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang  gesloten. Volgens het akkoord komen er extra kwaliteitseisen met meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook worden in de toekomst strengere kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen gesteld, dezelfde als aan kinderopvang.

Ouders en kinderopvangorganisaties kunnen via internet tot 9 januari 2017 reageren op het besluit. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onderstaande link: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_kwaliteit_kinderopvang_en_peuterspeelzaalwerk

  • 1 december 2016
  • Nieuws