Geschillencommissie doet eerste uitspraken over klachten van oudercommissies

  • Home >>
  • Nieuws >>

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft de eerste uitspraken over geschillen tussen oudercommissies en kinderopvangorganisaties gedaan.

Ondernemer moet advies oudercommissie serieus nemen

De kinderopvangorganisatie mag een advies van de oudercommissie niet zonder inhoudelijke reactie naast zich neerleggen en in plaats daarvan een besluit nemen dat bovendien daarvan afwijkt.

In een geschil vroeg de ondernemer wel advies aan de oudercommissie op drie punten, maar volgde het advies over één punt, de verhuizing, niet op. De ondernemer heeft geen argumenten gegeven waarom dit advies niet werd opgevolgd. De ondernemer heeft wel aan de andere punten uit het advies van de oudercommissie voldaan (namelijk verruiming van de openingstijden en garantie op terugplaatsing).
De Geschillencommissie vond de klacht van de oudercommissie over het niet opvolgen van het advies van de verhuizing gegrond. Eigenlijk had de kinderopvangorganisatie het adviestraject alsnog volledig moeten doorlopen. De verhuizing heeft echter al plaatsgevonden en kan niet meer worden teruggedraaid. Daarom heeft het volgens de Geschillencommissie geen zin meer om de kinderopvangorganisatie eerst nog te verplichten op de verschillende punten van het advies van de oudercommissie in te gaan.

Lees de gehele uitspraak: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/uitsprakenoverzicht/2016-100881/ondernemer-heeft-adviestraject-met-oudercommissie-niet-goed-doorlopen

Ondernemer mag van advies oudercommissie over tarief afwijken

Op grond van de wet Kinderopvang mag de Geschillencommissie het besluit van de kinderopvangorganisatie om af te wijken van het advies van de oudercommissie slechts beperkt (marginaal) toetsen. Dit betekent dat de commissie alleen heeft bekeken of de ondernemer dat besluit in redelijkheid kon nemen.

Deze uitspraak gaat over het advies van een oudercommissie over de aanpassing van het tarief. De oudercommissie wilde dat de ondernemer een andere methodiek om het nieuwe tarief te berekenen zou gebruiken en de 3% prijsverhoging zou terugdraaien. De ondernemer legde meerdere malen aan de oudercommissie uit waarom hij het advies niet heeft gevolgd, maar de oudercommissie is het daar niet mee eens.

Vanwege de marginale toetsing oordeelt de Geschillencommissie niet over de inhoud van het besluit zelf, maar kijkt of het besluit op de juiste manier tot stand kon komen. De Geschillencommissie volgt de gedachtegang van de oudercommissie, maar vindt ook dat de kinderopvangorganisatie aannemelijk heeft gemaakt hoe tot de vaststelling van het nieuwe tarief is gekomen. De ondernemer heeft een zekere vrijheid hoe hij het tarief berekent en mag daarin van het advies afwijken, op voorwaarden dat hij de overwegingen aan de oudercommissie meedeelt en de verhoging zelf binnen de grenzen van het redelijke blijven, wat in dit geval zo is. De commissie oordeelt dat de klacht van de oudercommissie ongegrond is.

Lees de gehele uitspraak:
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/uitsprakenoverzicht/2016-102392/ondernemer-neemt-advies-oudercommissie-over-prijsaanpassing-niet-over

 

Meer weten over het adviesrecht van de oudercommissies?

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) heeft een uitstekende brochure geschreven over “Prijzen in de Kinderopvang”. Hierin komt de opbouw van de prijs voor de verschillende kinderopvangtypes aan de orde, maar ook de verschillende argumenten voor een prijswijziging die een ondernemer kan hebben, met bij elk argument een kanttekening van BOinK (geldig of niet geldig) erbij. Voorbeelden van argumenten zijn:

  • stijging loonkosten
  • flexibele uren
  • eisen aan veiligheid
  • aanbod van extra kwaliteit, uitbreiding van diensten
  • afname van de vraag naar kinderopvang

Bekijk de brochure op de site van BOinK (update 2018)

  • 1 september 2016
  • Nieuws