Cameratoezicht in de kinderopvang

De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vier-ogenprincipe heeft er voor gezorgd dat kinderopvangondernemers steeds vaker camera’s in en rondom de locaties plaatsen.

Camera verstopt tussen 2 berenHet plaatsen van camera’s in en rond de werkplek. Mag dit? 
Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer en bezoekers weten dat er cameratoezicht plaatsvindt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen, door het te noteren in het pedagogisch beleidsplan, door de informatie op de website te vermelden enzovoort. 

Het gebruik van een verborgen camera (waarvan medewerkers en ouders niet weten waar deze hangt) mag alleen voor een specifieke, kortdurende periode worden gebruikt, als het doel hiervan duidelijk omschreven is.

Mag een camera vervanging zijn voor het vier-ogenprincipe?
Nee, een camera mag geen vervanging zijn van het menselijke oog. Met het vier-ogenprincipe wordt bedoeld, dat een medewerker altijd gezien en gehoord kan worden door een andere volwassene. Wel kan de camera (tijdelijk) deels als vervanging van het vier- ogenprincipe gelden.

Moet een houder het gebruik van een camera verplicht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Camerasystemen waarmee langer dan één dag wordt opgenomen, ziet de autoriteit als een persoonsregistratiesysteem en/ of als persoonsvolgsysteem, dit moet dan ook verplicht gemeld worden bij hen.

Een houder is verplicht om het camerasysteem aan te melden bij de Registratiekamer. Registeren hier is gratis.

Moet de houder ouders en medewerkers op de hoogte stellen?
Voordat de ondernemer het cameratoezicht invoert, doet hij er verstandig aan dit eerst te bespreken met de oudercommissie. De oudercommissie heeft hier adviesrecht over. Het personeel heeft inspraak via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
Individuele ouders (en personeel) hebben geen extra rechten, zij zullen moeten accepteren dat er camera’s hangen.

Wat gebeurt er met de camerabeelden?
Camerabeelden mogen voor alsnog alleen maar beeld uitzenden en geen geluidsopnames maken. In beginsel geldt er vanuit de wet geen bewaartermijn. Hoe langer de beelden bewaard worden, hoe meer inbreuk op de privacy. Als er sprake is van een vrijstelling (vrijstelling van melding bij de Autoriteit), mogen de camerabeelden maximaal 4 weken worden bewaard, tenzij zich een incident heeft voorgedaan waarbij de camerabeelden van belang zijn. Dan mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is beoordeeld en behandeld.

Moet ik, als ouder of oudercommissie toestemming geven?
Bij sommige kinderopvang organisaties wordt er gebruikt gemaakt van cameratoezicht door middel van bijv. webcams, zodat ouders mee kunnen kijken op de groep.
Ouders tekenen niet voor akkoord, maar moeten op de hoogte worden gesteld over het gebruikmaken van camera’s door hen bijv. te verwijzen naar het camerabeleid van de kinderopvangorganisatie.
De oudercommissie heeft echter wel adviesrecht als een organisatie wil overgaan op het gebruik van webcams.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl is meer informatie te vinden over de cameratoezicht in en rond om voorzieningen.

  • 1 september 2017
  • Nieuws