Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 2019 verplicht

  • Home >>
  • Nieuws >>

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis, ook als zij zelf hulp verlenen.

Het Basisdocument Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kan professionals helpen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

Cluster Onderwijs/Kinderopvang
Onder de wet Meldcode vallen 5 clusters: medisch, paramedisch, juridisch, hulpverlening en onderwijs/kinderopvang. De sector kinderopvang wil graag zelfstandig een afwegingskader ontwikkelen voor het melden van signalen van kindermishandeling. De bestuurders van de brancheverenigingen BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben dat gezamenlijk in een brief gevraagd aan het ministerie van VWS

Volgens de bestuurders onderscheidt de sector kinderopvang zich van het onderwijs. Er gelden andere kaders en uitgangspunten, er wordt gewerkt met kinderen van 0 tot 13 jaar en de medewerkers spreken de ouders daarnaast dagelijks. “Het feit dat 95% van de 2- en 3-jarigen in Nederland gebruikt maakt van voorschoolse voorzieningen, in combinatie met de ontwikkeling- en zorgtaken, biedt op zowel het gebied van signalering als preventie volop kansen,” aldus Jellesma, Heijtel en Strengers in het bericht van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij vragen in de brief het ministerie om een projectleider aan te stellen ter ondersteuning.

  • 1 augustus 2017
  • Nieuws