Veiligheid

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen bij een kinderopvangorganisatie veilig zijn. Kinderopvangorganisaties zijn daarom verplicht een beleid te voeren dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk garandeert. Dit geldt voor de huisvesting, maar ook voor het personeel, dat met kinderen werkt.

veiligheid.png
veiligheid.png

Uitspraak: ouder vindt veiligheid op de opvang onvoldoende

Op de opvang hadden zich meerdere incidenten met zijn zoontje voorgedaan waaruit de ouder de conclusie trok dat de veiligheid van zijn kind niet gewaarborgd was.

Huisvesting, Personeel en Gezondheid

Hoe wordt een veilige, vertrouwde en gezonde omgeving voor de kinderen gecreëerd?

Huisvesting

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de ruimte waar zij worden opgevangen. Deze  ruimte moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Ook is de organisatie verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie te maken. Hierin worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de ruimtes waar kinderen kunnen komen meegenomen. Naast praktische, alledaagse zaken is in de Risicomonitor onder andere ook het opstellen van een ontruimingsplan opgenomen en het oefenen van een ontruiming.

Lees meer over huisvesting

Personeel

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties kinderen een sociaal veilige omgeving bieden. Daarbij is zorgzaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel onmisbaar.

Lees meer over personeel

Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen opvangen in een veilige en gezonde omgeving. In het pedagogische beleidsplan staat beschreven hoe organisaties hiervoor zorgen. Ook wordt hierin vermeld hoe een organisatie omgaat met zieke kinderen en met medicijngebruik.

Lees meer over gezondheid

Ongevallen of ongelukken

Hoe kan de kinderopvangorganisatie de risico's verminderen?

Ondanks alle veiligheidseisen kan het gebeuren dat uw kind tijdens het spelen op de opvang gewond raakt. De medewerker dient u altijd te vertellen wat er gebeurd is. De organisatie moet het ongeval opnemen in de ongevallenregistratie. Dit is een lijst van alle ongevallen die op de opvang zijn gebeurd, met de aard, datum en plaats van het ongeval en de leeftijd van het betrokken kind.  

De organisatie is ook verplicht te beschrijven welke maatregelen er daarna zijn getroffen om de veiligheid te verbeteren. U kunt dus ook aan de medewerker vragen welke maatregelen er genomen gaan worden.  

Alle ongevallen die zijn gebeurd binnen de organisatie en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen, moet de organisatie in de risico-inventarisatie opnemen. De GGD bekijkt de risico-inventarisatie bij de jaarlijkse controle.

Uitstapjes en vervoer

Ook als de kinderen op stap gaan, gelden er regels.

Kinderopvangcentra maken regelmatig uitstapjes. Dit is leuk voor de kinderen en het breekt de dag. De organisatie moet ouders vooraf altijd toestemming vragen of het kind mee mag op uitjes, maar ook of het kind van het terrein af mag, of zelfstandig naar huis mag. Voor de uitstapjes moet er een protocol komen. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat de begeleiding altijd mobiel bereikbaar is en een EHBO-doos meeneemt. De PK/ratio voldoet ook buiten aan de Wet Kinderopvang.

Er gelden bepaalde eisen aan het vervoer tijdens een uitstapje. Dit geldt ook voor het vervoer van de BSO. Zowel aan het vervoer per fiets als per auto - maar ook als er gewoon te voet wordt gegaan - liggen duidelijke regels ten grondslag. Deze staan beschreven in het vervoersprotocol van het kindercentrum. Ouders kunnen hiernaar vragen bij de leiding.  

Eerdere geschiluitspraken over Veiligheid

“In de risico-inventarisatie worden risico’s als verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden vastgelegd. ”
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven