Contract

De afspraken tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie worden in de regel vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Dit is uw contract. Ook de algemene voorwaarden van de organisatie maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Lees dit contract goed. Als u goede afspraken maakt, voorkomt u conflicten!

Contract.png
Contract.png

Uitspraak: Ouder wil een ander aanbod dan de opvangorganisatie biedt

De opvangorganisatie heeft de vrijheid om te bepalen welke opvangpakketten zij aan wil bieden en welke prijs zij wenst te hanteren. De ouder kan dit aanbod accepteren of weigeren.

Wat staat er in het contract?

Hierin staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

  • de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft
  • de voor die kinderopvang te betalen prijs per uur
  • naam, geboortedatum en adres van het kind
  • het aantal uren kinderopvang per jaar
  • de duur van de overeenkomst

 

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van het contract.

Hierin zijn algemene zaken beschreven, zoals betalingstermijnen, annuleringsgronden, opzegtermijnen en jaarlijkse prijswijzigingen. Algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

De kinderopvangorganisatie is verplicht u te informeren over de algemene voorwaarden. Meestal worden ze bij het contract gevoegd. Soms staan ze echter op de site van de organisatie of liggen ze ter inzage op de vestiging. Ze moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Ondertekening

Bij ondertekening van het contract gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze dus goed door voordat u tekent. Als u het ergens niet mee eens bent, maakt u dat voor ondertekening duidelijk aan de opvangorganisatie. Zorg ook dat u alles op papier heeft. U doet er goed aan om mondelinge toezeggingen ook te laten vastleggen, om later problemen te voorkomen. Laat alle wijzigingen dus opnemen in het contract zelf.

Wijzigingen van het contract

Wijzigingen in het contract mag de kinderopvangorganisatie onder bepaalde voorwaarden zonder de toestemming van de ouders doorvoeren.

Vaak staan er afspraken hierover in het contract of de algemene voorwaarden of betreft het bijvoorbeeld beleid waarin de kinderopvangorganisatie vrij is om zijn eigen keuzes te maken. Gaat de kinderopvangorganisatie echter afwijken van de basisafspraken die zij met u heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het aantal uren dan is daarvoor uw toestemming nodig.

Als u ervoor kiest akkoord te gaan met de wijziging, dan loopt de opvang daarna gewoon door. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, heeft u twee opties:

a. U kunt het oude contract laten aflopen. De kinderopvangorganisatie houdt dan een opzegtermijn aan, waarbinnen de wijziging niet mag ingaan. Bijvoorbeeld: de kinderopvangorganisatie stuurt u op 2 januari een brief dat hij met ingang van 1 april het aanbod wil aanpassen. In dit geval loopt het oude contract door tot 1 april. U kunt de opvang ook stopzetten per 1 april, maar dat moet u wel schriftelijk melden aan de organisatie.

b. U kunt ook met de opvang het gesprek aangaan en vragen of het mogelijk is om het oude contract, waarvoor u heeft getekend, te behouden.

Uw wijzigingen  

Als u het aantal dagdelen wilt wijzigen, is de termijn waarop u die wijziging wilt laten ingaan meestal gelijk aan de opzegtermijn. In goed overleg kan een verandering van dagdelen soms ook sneller gaan.

Zie ook

Eerdere geschiluitspraken over Contract

“Wist u dat alle kinderopvangorganisaties een klachtenregeling hebben? Vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkers medewerkers. ”
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven