Category Archives for "Nieuws"

Vandaag 3 maal online!

Wegwijs en goed geholpen ‘in de wereld van’ klachten en geschillen. 

Vandaag online: onze nieuwe website! 
Die hebben we maar om één reden helemaal vernieuwd. U beter te helpen als u een klacht heeft over een geleverd product of een dienst en u dan snel en laagdrempelig optimaal te informeren en te helpen om te komen tot een goede oplossing. Vier stappen waarbij wij u eerst bij Stap 1 helpen om op de juiste wijze een klacht neer te leggen waar die primair thuishoort, bij de aanbieder! De Stappen 2, 3 en 4 helpen u – vanaf het punt waar u makkelijk online de klacht bij ons indient – te komen tot dé oplossing. 

Vandaag online: ons nieuwe zaaksysteem!
Ook dat hebben we maar om één reden helemaal ‘aan de tijd van vandaag’ gemaakt. Uw zaak – vanaf het moment dat u besluit om bij ons een klacht of een geschil in te dienen – nog beter te behartigen. Op dat moment staat úw vraag helemaal centraal. Het vragenformulier kenmerkt zich door eenvoud en creëert dé basis waarop wij u persoonlijk, inhoudelijk en online optimaal faciliteren in het zorgvuldige traject dat er dan volgt. Bij het invullen van dit vragenformulier vragen wij vanaf nu zelfs direct naar uw bevindingen. U mening telt en is voor ons de inspiratie om het elke dag beter te doen.

Vandaag online: ons vernieuwde uitsprakenregister!
We vallen wellicht in herhaling. Uw vraag aan ons dat u zich snel en goed kunt informeren omtrent uitspraken die de Commissie eerder deed over het onderwerp van uw klacht staat centraal in ons vernieuwde uitsprakenregister. Eenvoudig benaderbaar met heldere zoekfunctie. Vanuit de inhoud is er wel nog ‘werk aan de winkel’ voor ons. De komende maanden zijn we dan ook druk bezig om onze uitspraken beter te structureren en er waardevolle data aan toe te voegen. En dit alles om het gewoon begrijpelijker te maken. U en wij vinden transparantie belangrijk. Daarom kan iedereen uitspraken die niet in ons uitsprakenregister staan bij ons opvragen. U belt ons of vult het contactformulier in. Wij sturen met veel plezier de uitspraak toe. 

BELANGRIJK: vandaag… en alle dagen hierna!
Uw feedback en kritische blik op dit alles. We zijn er zeker van dat er ook nu zaken zijn die BETER MOETEN of KUNNEN. Laat ons dat weten op de manier die u het best past. Telefonisch op 070-3105310 of online via het Meldpunt Kwaliteit. 

…morgen online?

Check mijn diploma!

Kinderopvang Werkt komt met een eenvoudige online diplomacheck voor sollicitanten en werkgevers. De nieuwe diplomacheck laat zien of een diploma kwalificeert voor dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang. Is het diploma vervallen of geldt er een overgangsregeling? In de check zijn meer dan zeshonderd kwalificerende en vervallen diploma’s opgenomen.

Bij FCB, het arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang, komen veel vragen binnen over diploma’s en of een diploma is opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster.

De diplomacheck richt zich op instromers in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Voor medewerkers die al werkzaam zijn in de kinderopvang is de diplomacheck niet nodig, want het diploma dat op het moment van indiensttreding voldeed aan de kwalificatie-eis blijft dat zolang de medewerker bij de huidige werkgever werkt. Met de diplomacheck is wel te controleren of een medewerker bij een overstap naar een andere werkgever of bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. En of er misschien een overgangsregeling geldt.

Met de diplomacheck is ook te controleren of het diploma voldoet aan de taaleis uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De taaleis geldt vanaf 1 januari 2023 voor iedereen die op dat moment werkt als pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster.

Bij een overstap naar een nieuwe werkgever kan met de tool wel gecontroleerd worden of de medewerker bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. Ook kunnen pm’ers controleren of hun diploma voldoet aan de taaleis.

Ga naar de Diplomacheck.

Klachtenbrieven en Geschilvrij certificaten

Klachtenbrieven en Geschilvrij certificaten Dit jaar ontvangen houders van een kindercentrum of gastouderbureau de Klachtenvrijbrief 2018 en de Geschilvrij certificaten iets later dan gebruikelijk (uiterlijk mei).

Met de certificaten kunnen zij laten zien dat er in 2018 geen klachten tegen hen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Houders in de Kinderopvang tegen wie in 2018 wel een klacht is ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang, ontvangen de komende weken een brief waarin het aantal en de aard van de geschillen zijn opgenomen. Ontvangt uw organisatie nu geen brief, dan ontvangt u later dit jaar het Geschilvrij certificaat.

 • 1 februari 2019
 • Nieuws

Heeft u de app meldcode kindermishandeling al gedownload?

De app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang is sinds de lancering een maand geleden al ruim 6000 keer gedownload.

Logo van de app meldcode kindermishandelingDe app is ontwikkeld door BOinK in samenwerking met de branchepartijen uit de kinderopvang. Doel van de app is dat medewerkers van de kinderopvang de meldcode makkelijk kunnen raadplegen en het toepassen nog laagdrempeliger te maken. Medewerkers kunnen ook eerst algemene informatie opzoeken via de app.

Op elke kinderopvanglocatie moet de app op minimaal één telefoon of tablet van de organisatie geïnstalleerd zijn. De aanwezigheid van de app op locatie is een indicatie voor de GGD inspectie: het bewijst dat de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend en gebruiksklaar is.

Zelf downloaden
Wilt u de app downloaden? Dat kan via de App Store of Play Store. De app is herkenbaar aan het rode logo met blauwe M.

 • 1 januari 2019
 • Nieuws

Brochure BOinK over uurtarief 2019

De komende maanden komen de kinderopvangorganisaties met hun nieuwe uurtarief. De oudercommissies mogen hier weer advies over uitbrengen. BOinK, de belangenorganisaties voor ouders in de kinderopvang, heeft een brochure gemaakt om oudercommissies te helpen.

De brochure benoemt de mogelijke argumenten die ondernemers kunnen  gebruiken voor een tariefswijziging. Denk aan de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s (Wet IKK) en loonsstijgingen. Bij elk onderwerp staat ook het standpunt van BOinK.

De brochure bevat verder informatie over:

 • de maximaal te vergoeden uurprijs door de overheid (via kinderopvangtoeslag)
 • algemene informatie over de prijs van kinderopvang
 • informatie over de opbouw van het uurtarief 
 • uitleg over het adviesrecht (en adviesprocedure) van de oudercommissie
 • het uurtarief van gastouderopvang  

Bekijk de brochure (pdf)

 • 1 september 2018
 • Nieuws

Nieuwe rekentool BKR

Het ministerie paste recent de rekentool aan die kinderopvangondernemers inzicht geeft in gevolgen van de nieuwe rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR).

Meisje met een rekenmachinePer 1 januari 2019 veranderen de rekenregels van de BKR. Dan verandert het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep in de babyopvang en voor kinderen van 7 jaar en ouder. Doel van de aanpassing is om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Gebruik de Rekentool Beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag in 2019 omhoog

Vanaf 1 januari 2019 krijgen bijna alle werkende ouders een hogere kinderopvangtoeslag. Het kabinet vindt dat wie gaat werken of meer gaat werken, ook meer geld moet overhouden. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar.

Dat maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

De nieuwe kwaliteitsmaatregelen die per 1 januari 2019 ingaan, leiden tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Die moeten vaak de opvangprijzen verhogen. Daarom gaat de maximale vergoeding per uur voor de dagopvang omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur.

Vanaf 1 januari 2019 gaat ook het budget voor de kinderbijslag structureel omhoog met circa 250 miljoen euro. Daarnaast wordt vanaf 2020 het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens geïntensiveerd met bijna 500 miljoen euro. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/06/08/opvang-van-kinderen-gaat-ouders-minder-geld-kosten

Weer nieuwe Modelrapporten Kinderopvang

Er zijn nu nieuwe modelrapporten, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken.

De modelrapporten worden één of twee keer per jaar aangepast op basis van wetgeving die wijzigt.

Er zijn verschillende versies beschikbaar, voor gastouders, gastouderbureaus, bso’s én een versie voor zowel dagopvang en peuteropvang. Dat er één modelrapport is voor peuteropvang en dagopvang is nieuw.

De rapporten bevatten de thema’s en regels waar de toezichthouder op let als die (on)aangekondigd een locatie bezoekt. Dit wordt onderdeel uitgelegd. Onderwerpen zijn: Registratie en administratie, het Pedagogische klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht.  

Bekijk de modelrapporten:

Nieuwe CAO voor kinderopvang

Eind mei hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken gemaakt over een nieuwe cao Kinderopvang.

kinderen zitten met elkaar te knutselenAfgesproken is dat er een onderzoek komt naar het gebruik van de niet-groepsgebonden uren in de kinderopvang. Het onderzoek moet duidelijk maken welke taken van een pedagogisch medewerker wel en niet onder de niet-groepsgebonden uren moeten worden gerekend. In het huidige cao-akkoord is een ondergrens van 37,5 uur afgesproken per medewerker per jaar voor het aantal niet-groepsgebonden uren per pedagogisch medewerker per jaar.

Daarnaast krijgen kinderopvang medewerkers in twee jaar tijd een structurele loonsverhoging van 5,25 procent. Die bestaat uit een loonsverhoging van 2,25 procent op 1 juli 2018 en één van 3 procent op 1 januari 2019. In juli 2018 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 185 euro (op basis van fulltime).

Over de flexibele inzetbaarheid van werknemers zijn ook afspraken gemaakt. Uit onderzoek bleek dat pedagogisch medewerkers veel meer dagen beschikbaar moesten zijn dan in hun contract was staat. In de nieuwe cao is nu vastgelegd dat werknemers maximaal één dag extra beschikbaar hoeven te zijn naast hun contractueel vastgelegde werkdagen. Deze dag moet de werkgever met de werknemer afspreken. Roosters moeten minimaal twee weken van te voren bij werknemers bekend zijn. 

Nu mogen leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV, CNV en De Unie stemmen op het cao-akkoord. Als zij instemmen, gaat de cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018. De looptijd is twee jaar, dus tot en met 31 december 2019. 

Lees het hele resultaat van de onderhandelingen.

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Een aanzienlijk gedeelte van de nieuwe IKK- regelingen zijn op 1 januari 2018 al ingegaan. Maar er komen nog meer wijzigingen aan.

Kinderopvangorganisatie treffen hier de enige voorbereidingen al voor binnen de organisatie. Sommige voorbereidingen zijn al zichtbaar.

Wat verandert er nu precies?
Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de wijzigingen in een overzicht op een rijtje gezet. Het overzicht(pdf) biedt ook een beknopte opsomming van actie waar een kinderopvangorganisatie, medewerkers en ouders mee te maken krijgen.

1 2 3 10